پلیمر

تهیه و تامین مواد پلیمری ساخت ساخت داخل و نماینده انحصاری شرکت DESCO در ترکیبهای خاص